Články Kamily Řasové

Prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. se dlouhodobě věnuje problematice neurorehabilitacie a fyzioterapie nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, nově pak v oblasti fyzioterapie kriticky nemocných.  

V prvotních pracích se věnuje únavě – příznaku, který byl ještě před dvaceti lety považován za limit zátěže jak v rámci rehabilitace, tak běžných denních aktivit. Nemocným bylo doporučováno veškerou činnost vykonávat do prvních známek únavy. Únava (celková únavnost) však není vhodným limitem zátěže, protože se jedná o subjektivní příznak, který nelze kvantifikovat, a který pro vysokou četnost a chronický charakter ztrácí význam varujícího signálu před přetížením. Naopak jde o příznak, který je pomocí fyzioterapie možné pozitivně ovlivnit. Ukázala, že pravidelný, správně indikovaný a kontrolovaný aerobní trénink má pozitivní vliv na spiroergometrické parametry, únavu, depresi, kvalitu spánku a kvalitu života. Díky tomu se změnil přístup k lidem s roztroušenou sklerózou (RS).

Řasová et al. Multiple Sclerosis Journal, 2006 (IF: 2.773/2006, Q1/2006 - Clinical Neurology)

Řasová et al., Multiple Sclerosis Journal, 2005 (IF: 2.832/2005, Q1/2005 - Clinical Neurology)

 Ve spolupráci se zahraničními partnery byly realizovány bi – a multi – centrické studie, které přispěly k poznání, že fyzioterapie významně zlepšuje klinické funkce (fyzické i psychické), ale i kvalitu života lidí s RS.

Pavlíková et al. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2020 (IF: 4.339/2020, Q2/2020 - Clinical Neurology)

Cattaneo et al. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2020 (IF: 4.919/2020,

D1/2020 –  Rehabilitation)

Cattaneo et al., Disability and Rehabilitation, 2018 (IF: 2.054/2018, Q1/2018 – Rehabilitation)

 Ve dvou pracích se zabývá možnostmi využití funkční elektrické stimulace (FES) u nemocných s RS. V rešeršní práci shrnuje diskutabilní výsledky předchozích studií a upozorňuje na nutnost hodnocení kvality pohybu při užívání FES. V randomizované studii pak autoři ověřili vliv FES v posturálně korigované pozici nejen na parametry chůze, ale i na rovnováhu a kvalitu života.

Prokopiusová et al., European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2020 (IF: 2.874/2020, Q2/2020 – Rehabilitation)

Smith et al., Multiple Sclerosis Journal, 2021 (IF: 6.312/2020; Q1/2020 - Clinical Neurology)

 Dlouhodobě se věnuje validaci vyšetřování klinických funkcí.  Autoři vyvinuli set klinických funkcí, který se skládá ze známých, a v zahraničí validizovaných testů hodnotící funkce, které mohou být ovlivněné centrálními poruchami hybnosti. Testy byly vybírány se zaměřením na klinické projevy RS, přeloženy metodou dvojitého překladu a ověřeny jejich psychometrické vlastnosti na české populaci. V dalších projektech se doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. zúčastnila mezinárodních multicentrických studií, které se zabývají psychometrickými vlastnostmi testů využívaných u RS.

Řasová et al., Patient Related Outcome Measures, 2012

Kalron et al., Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2020 (IF: 4.339/2020; Q2/2020 - Clinical Neurology)

Baert et al., Neurology, 2018 (IF: 8.689/2018; D1/2018 - Clinical Neurology)

Dalgas et al., Journal of the Neurological Sciences, 2018 (IF: 2.651/2018; Q2/2018 - Clinical Neurology)

Leone et al., Neurorehabilitation and Neural Repair, 2016(IF: 4.107/2016; D1/2016 – Rehabilitation)

Baert et al., Neurorehabilitation and Neural Repair, 2014 (IF: 3.976/2014; D1/2014 – Rehabilitation)

Gijbels et al. Multiple Sclerosis Journal, 2012 (IF: 4.472/2012; Q1/2012 - Clinical Neurology)

Prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. se dlouhodobě zabývá využitím neurofyziologických poznatků ve fyzioterapii – možností nastartování plastických a adaptačních procesů centrálního nervového systému (tyto procesy na systémové úrovni dokumentuje pomocí zobrazovacích metod funkční magnetické rezonance a traktografie) a ovlivnění psycho-neuro-endokrino-imunitní regulace (sleduje reakci imunitního a endokrinního systému v souvislosti s fyzioterapeutickým programem). 

Řasová et al. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2021 (IF: 2.874/2020; Q2/2020 – Rehabilitation)

Bučková et al. Frontiers in Neuroscience, 2021 (IF: 4.677/2020, Q2/2021 – Neurosciences)

Procházková et al., European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2021 (IF: 2.874/2020; Q2/2020 – Rehabilitation)

Řasová K., Clinical Rehabilitation, 2005 (F: 1.447/2005; Q2/2005 – Rehabilitation)

Ibrahim et al., Neuroradiology, 2011 (IF: 2.824/2011; Q2/2011 - Radiology, Nuclear Medicine & Medical           

Imaging)

Angelová et al., 2021 (IF: 3.817/2020; Q2/2020 – Biology)

V různých zemích a v různých terapeutických konceptech jsou principy rehabilitace, respektive fyzioterapie chápany odlišně a pro stejné diagnózy/dysfunce jsou používány odlišné terapeutické postupy, i když se stejným záměrem – co nejefektivněji pomoci nemocným. Tomu se doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. věnovala v rozsáhlém mezinárodním dotazníkovém šetření, jehož cílem bylo zmapovat situaci ve fyzioterapii nemocných s RS v Evropě (organizace péče, vyšetřovací a terapeutické postupy). Dále se pak zapojila do multicentrické studie, která porovnávala efekt různých terapeutických přístupů.

 Řasová et al. 2020 (IF: 3.390/2020; Q1/2020 - Public, Environmental & Occupational Health)

Kalron et al., 2019 (IF: 3.982/2019; D1/2019 – Rehabilitation)

Martínková et al., 2018 (IF: 2.725/2018; Q2/2018 - Clinical Neurology)

Řasová et al., 2015 (IF: 2.063/2015; Q1/2015 – Rehabilitation)

Řasová et al., 2010 (IF: 1.860/2010; Q2/2010 - Health Policy & Services)

 Svou působnost rozšířila i o fyzioterapii kriticky nemocných. Zapojila se do projektu AZV 16-2683A, jehož cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost inovativní fyzioterapeutické metody využívající moderních technologií – funkční elektrickou stimulací asistovanou bicyklovou ergometrií.

                   Waldauf et al., 2021 (IF: 9.139/2020; Q1/2020 - Respiratory System)

                  Waldauf et al., 2021 (IF: 4.016/2020; Q2/2020 - Nutrition & Dietetics)

                  Gojda et al., 2019 (IF: 2.740/2019; Q2/2019 - Multidisciplinary Sciences)